FTX-ventilation: 5 fördelar i komplett guide

FTX-ventilation, även känd som från-och-tilluft ventilation, är en central del av moderna byggnaders HVAC-system. Denna typ av ventilationssystem är speciellt utformad för att säkerställa optimal luftcirkulation inomhus, vilket ger bättre luftkvalitet samtidigt som energikostnaderna minskas.

Vad är FTX-ventilation?

FTX-ventilation är ett modernt ventilationskoncept som inte bara hanterar luftflöden, utan även fokuserar på energieffektivitet. Namnet “FTX” står för Från- och Tilluftsventilation med värmeåtervinning. Låt oss gå igenom grunderna och förstå varför det är så speciellt.

Läs också: Portabel AC bäst i test 2024: Din ultimata köpguide

Grundläggande funktion

FTX-ventilationssystem tar in frisk luft utifrån, filtrerar den, värmer upp den (om nödvändigt) och leder den in i bostaden. Samtidigt suges den gamla och använda inomhusluften ut, men innan den släpps ut fångar systemet upp värmen från denna luft för att värma upp den inkommande friska luften.

Värmeåtervinning

Här ligger systemets verkliga styrka. I stället för att helt enkelt släppa ut den varma inomhusluften och förlora den energin, återvinner systemet en stor del av den energin genom en värmeväxlare. Den kalla, inkommande luften passerar genom denna växlare och värms upp av den utgående, varma luften utan att de båda luftströmmarna faktiskt blandas. Detta minimerar energiförlusten och hjälper till att hålla uppvärmningskostnaderna nere.

vad är ftx ventilation

Vetenskapen bakom FTX-ventilation

Utvecklingen av FTX-system

Det är ingen överdrift att säga att FTX-ventilation har revolutionerat byggnadsbranschen. Från de första experimentella modellerna till dagens sofistikerade system har FTX-ventilation kommit långt.

Hur FTX-ventilation fungerar

I korthet använder FTX-systemen utomhusluft för att värma eller kyla den inkommande luften. Genom att använda värmeväxlare blir det möjligt att återvinna energi från den utgående luften.

ftx ventilation pris

För- och nackdelar med FTX-ventilation

FTX-ventilation, även känd som från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, har blivit alltmer populärt i både bostäder och kommersiella fastigheter. Precis som alla system har FTX-ventilation både sina fördelar och nackdelar som man bör överväga innan man beslutar sig för en installation.

Fördelar med FTX-ventilation:

 1. Energieffektivitet: Ett av de största försäljningsargumenten för FTX-ventilation är dess energieffektivitet. Systemet återvinner värme från den utgående luften, vilket minskar behovet av uppvärmning och därmed energikostnaderna.
 2. Förbättrad luftkvalitet: Ventilationen ger en konstant tillförsel av frisk uteluft, vilket minskar riskerna för fukt och mögel samt förbättrar inomhusluftens kvalitet.
 3. Konstant ventilation: Till skillnad från traditionella ventilationssystem som kan stängas av, ger FTX-ventilation konstant ventilation, vilket hjälper till att minska koncentrationen av skadliga ämnen inomhus.
 4. Lägre uppvärmningskostnader: Tack vare värmeåtervinningen kan uppvärmningskostnaderna minskas avsevärt, vilket är särskilt fördelaktigt i kalla klimat.
 5. Flexibilitet: FTX-ventilationssystem kan anpassas för att möta specifika behov, vilket gör dem lämpliga för en mängd olika byggnadstyper och storlekar.

Nackdelar med FTX-ventilation:

 1. Initial kostnad: Installationen av ett FTX-ventilationssystem kan vara dyrare än traditionella ventilationssystem. Men det bör noteras att dessa initiala kostnader ofta kan kompenseras av de långsiktiga besparingarna i energikostnader.
 2. Underhåll: Eftersom FTX-systemet är mer komplext än traditionella system, kan det kräva mer regelbundet underhåll för att säkerställa optimal prestanda.
 3. Större utrymmeskrav: FTX-enheter kan vara större än konventionella ventilationsenheter, vilket kan vara en begränsning i utrymmesbegränsade fastigheter.
 4. Komplex installation: I äldre byggnader kan installation av FTX-ventilation vara mer komplicerad och kräva omfattande renoveringsarbete.
 5. Ljudnivå: Vissa FTX-ventilationssystem kan producera mer ljud än traditionella system, även om detta kan variera beroende på enhetens kvalitet och installation.

Slutsatsen är att medan FTX-ventilation erbjuder många fördelar, särskilt när det gäller energibesparingar och förbättrad luftkvalitet, finns det också några nackdelar att överväga. Det är viktigt att noga väga dessa för- och nackdelar mot varandra och konsultera en expert innan man tar ett beslut om installation.

Läs också: Julbelysning: 5 strålande tips för energismart jul

frisk luft ftx ventilation

Hur man installerar ett FTX-ventilationssystem

Steg för steg guide

Att installera ett FTX-ventilationssystem kan verka komplicerat vid första anblicken, men med rätt verktyg och kunskap kan processen förenklas. Det rekommenderas starkt att anlita en certifierad tekniker för att säkerställa korrekt installation.

 1. Platsval: Välj en lämplig plats för systemet, helst en plats där luftcirkulationen är optimal.
 2. Montering av aggregatet: Se till att aggregatet är stadigt fastsatt och anslutet till elnätet.
 3. Installation av kanaler: Lägg rörledningarna på strategiska platser för optimal luftcirkulation.
 4. Anslutning av systemet: Koppla in systemet och testa för att se till att allt fungerar korrekt.

Vanliga misstag att undvika

När man installerar ett FTX-system är det viktigt att vara medveten om potentiella fallgropar. Här är några av de vanligaste misstagen:

 • Felaktig placering: Undvik platser nära hinder eller där det kan uppstå drag.
 • Försummad underhåll: Systemet kräver regelbunden skötsel för att fungera optimalt.
 • Felaktig dimensionering: Ett för stort eller för litet system kan leda till ineffektivitet.

Underhåll av ditt FTX-ventilationssystem

Rengöring och underhållstips

För att ditt FTX-system ska fungera optimalt krävs regelbundet underhåll. Detta inkluderar:

 • Rengöring av filter var 3-6 månader.
 • Kontrollera systemets komponenter årligen.
 • Se till att ventilerna är fria från blockeringar.

Livslängd och service

Med rätt skötsel kan ett FTX-ventilationssystem ha en livslängd på upp till 15-20 år. Dock rekommenderas det att systemet ses över av en professionell tekniker minst en gång om året för att säkerställa att det fungerar effektivt.

reparation ventilation

FTX vs traditionella ventilationssystem

Traditionella ventilationssystem byter enbart ut luften i byggnaden. Dessa system tar in frisk utomhusluft och släpper ut den använda inomhusluften. Medan detta kan vara effektivt för att säkerställa god luftkvalitet, tar det ingen hänsyn till energibesparing. I kalla klimat kan detta leda till en betydande förlust av värme och därmed högre uppvärmningskostnader.

FTX-ventilation, å andra sidan, återvinner värme från den utgående luften och överför den till den inkommande friska luften. Detta betyder att även om det fortfarande finns ett flöde av frisk luft in i byggnaden, går inte den värme som redan har genererats förlorad. Resultatet är en betydligt lägre energiförbrukning och lägre uppvärmningskostnader, vilket gör FTX-ventilation till ett mer ekonomiskt alternativ på lång sikt.

Vikten av god inomhusluftkvalitet

En av de största fördelarna med FTX-ventilation är förbättringen av inomhusluftkvaliteten. Frisk luft introduceras ständigt, vilket minskar riskerna med fukt, mögel och uppkomsten av allergener. En bra luftkvalitet är viktig för vår hälsa, vårt välbefinnande och vår produktivitet.

FTX-ventilation: En investering i framtiden

Med tanke på de globala klimatförändringarna och behovet av att minska vår koldioxidavtryck, representerar FTX-ventilation en viktig steg mot en mer hållbar framtid. Genom att minska behovet av uppvärmning, minskar vi också vår koldioxidutsläpp, vilket i sin tur bidrar till att skydda vår planet.

Prisvärdhet och investeringar i FTX-ventilation

När det gäller att installera ny ventilation i hemmet eller på arbetsplatsen, är priset alltid en viktig övervägande. FTX-ventilationssystem kan initialt verka dyrare än traditionella ventilationssystem, men när man ser på den långsiktiga ekonomin, är FTX-ventilation ofta det mest kostnadseffektiva valet.

Initiala kostnader

Det finns ingen tvekan om att inköp och installation av ett FTX-ventilationssystem kan vara dyrare än ett traditionellt ventilationssystem. Priset varierar beroende på märket, systemets storlek och komplexiteten i installationen. Men, det är viktigt att inte enbart fokusera på den initiala investeringen.

Långsiktiga besparingar

En av de största fördelarna med FTX-ventilation är dess energieffektivitet. Genom att återvinna värme från den utgående luften och använda den för att värma upp den inkommande luften, minskar systemet behovet av ytterligare uppvärmning. Detta kan leda till avsevärda besparingar på uppvärmningskostnaderna över tid.

För många hushåll och företag kan dessa besparingar snabbt kompensera för de högre initiala kostnaderna för FTX-systemet, och över en längre period kan de faktiskt resultera i en nettovinst.

Ökad fastighetsvärde

FTX-ventilationssystem kan också öka värdet på din fastighet. Med ökad medvetenhet om klimatförändringarna och ett ökat fokus på energieffektivitet, söker allt fler köpare efter fastigheter som är utrustade med energieffektiva lösningar. Att ha ett FTX-ventilationssystem kan därför göra din fastighet mer attraktiv för potentiella köpare och bidra till ett högre återförsäljningsvärde.

Hälsa och komfort

Förutom de ekonomiska fördelarna, erbjuder FTX-ventilationssystem också fördelar när det gäller hälsa och komfort. Ett konstant inflöde av frisk luft bidrar till bättre luftkvalitet inomhus, vilket kan minska riskerna för allergier, astma och andra andningsrelaterade problem. Dessutom bidrar en konstant temperatur och god luftcirkulation till en mer behaglig inomhusmiljö.

ftx-aggregat

Fiktiva fallstudier: Hur FTX-ventilation kan se ut i verkligheten

Att höra om fördelarna med FTX-ventilation är en sak, men att se dessa fördelar i praktiken kan ge en mycket djupare förståelse. Låt oss titta närmare på några verkliga exempel där FTX-ventilationssystem har spelat en avgörande roll.

Villa Eriksson: Energieffektivitet i ett kallt klimat

Herr och fru Eriksson bor i Norrland, där vintrarna kan vara extremt kalla. De beslutade sig för att installera ett FTX-ventilationssystem i sitt nybyggda hem för att minska uppvärmningskostnaderna. Efter det första året med systemet rapporterade de en minskning av uppvärmningskostnaderna med nästan 30%. Dessutom noterade de att inomhusklimatet var betydligt behagligare med en konstant tillförsel av frisk luft.

Skolan i Stockholm: Bättre luftkvalitet för studenter

En stor skola i centrala Stockholm stod inför utmaningen att säkerställa god luftkvalitet för sina elever och lärare. Med över tusen elever i byggnaden var det nödvändigt att ha ett effektivt ventilationssystem. Efter att ha installerat ett FTX-system, rapporterade skolledningen en märkbar förbättring av luftkvaliteten, vilket ledde till färre sjukdagar och bättre koncentration bland eleverna.

Industrilokal i Göteborg: Energieffektiva lösningar för stora utrymmen

En stor industrilokal i Göteborg stod inför utmaningen att hålla sina anställda bekväma samtidigt som man hanterade de stora uppvärmningskostnaderna. Efter att ha bytt till ett FTX-ventilationssystem, rapporterade företaget betydande besparingar på uppvärmningskostnaderna, samtidigt som de anställdas komfort och välbefinnande förbättrades.

kostnad ftx-ventilation

Vad kostar FTX-ventilation för villa?

När man funderar på att installera ett FTX-ventilationssystem i sin villa är en av de första frågorna ofta: “Vad kommer det att kosta?” Priset för FTX-ventilation varierar beroende på flera faktorer, inklusive systemets storlek, komplexitet, tillverkare, samt installationskostnader. Nedan följer en översikt över de potentiella kostnaderna.

Grundläggande kostnader för FTX-ventilationsenheter:

 1. Litet system för mindre villor: Dessa system är avsedda för mindre bostadsytor och kan kosta mellan 20 000 till 40 000 SEK, beroende på tillverkare och modell.
 2. Mellanstora system: För medelstora villor kan priset ligga mellan 40 000 till 60 000 SEK.
 3. Stora system: För större villor eller villor med speciella behov kan priset vara över 60 000 SEK.

Installationskostnader:

Utöver själva enheten kommer installationskostnaden. Detta kan variera beroende på villans struktur, hur mycket arbete som krävs, och vilken installatör du väljer. Generellt kan man räkna med en kostnad på 10 000 till 30 000 SEK för installationen.

Tilläggskostnader:

Det kan även tillkomma kostnader för till exempel:

 1. Extra kanaler: Om ditt hem behöver ytterligare kanaler eller ombyggnad för att passa systemet.
 2. Filter: Dessa bör bytas regelbundet för att säkerställa optimal luftkvalitet.
 3. Underhåll: Periodiska kontroller och service för att hålla systemet i toppskick.

Totala kostnaden:

Om man summerar alla dessa kostnader kan en grov uppskattning för en FTX-ventilationsinstallation i en villa ligga någonstans mellan 30 000 till 100 000 SEK eller mer, beroende på villans specifika behov och val av system.

Det är viktigt att notera att även om den initiala investeringen kan verka hög, kan de långsiktiga besparingarna i energikostnader och förbättrad inomhusluftkvalitet göra det till en lönsam investering över tid.

Som alltid rekommenderas det att inhämta offerter från flera leverantörer och installatörer för att få en bättre uppfattning om de specifika kostnaderna för ditt hem.

FTX-aggregat

Ett FTX-aggregat är en del av ett ventilationssystem som används för att säkerställa god inomhusluftkvalitet samtidigt som man sparar energi. “FTX” står för “Frånluft, Tilluft med värmeväXling”. Här är några viktiga punkter om FTX-aggregat:

 1. Värmeåtervinning: Hjärtat i ett FTX-aggregat är värmeväxlaren. Den tar tillvara på värmen från den utgående inomhusluften (frånluften) och överför den till den inkommande utomhusluften (tilluften). Detta minskar energiförbrukningen för uppvärmning av inomhusluften.
 2. Balanserad ventilation: Ett FTX-system ser till att mängden inkommande luft (tilluft) och utgående luft (frånluft) är balanserade, vilket bidrar till en stabil inomhusmiljö.
 3. Filter: FTX-aggregat är ofta utrustade med filter som renar den inkommande utomhusluften från partiklar och föroreningar innan den kommer in i byggnaden.
 4. Energieffektivitet: Genom att återvinna värme från den utgående luften kan ett FTX-aggregat bidra till avsevärda energibesparingar, vilket både minskar kostnaderna och minimerar miljöpåverkan.
 5. Underhåll: För att ett FTX-aggregat ska fungera optimalt behöver det regelbundet underhåll. Filter bör bytas ut regelbundet, och systemet bör kontrolleras för eventuell smuts eller skador.

Vanliga frågor om FTX-ventilation

Vad kostar ett FTX-ventilationssystem?

Priset för ett FTX-ventilationssystem varierar beroende på storlek, märke och installationskostnader. Men över tid kan besparingarna i energikostnader mer än kompensera för den initiala investeringen.

Hur ofta ska jag rengöra eller byta filter i mitt FTX-system?

Det rekommenderas att kontrollera och rengöra filter var 3-6 månader. Ett filter som är igensatt eller smutsigt kan minska systemets effektivitet.

Kan jag installera ett FTX-system själv?

Även om det är möjligt för en kunnig hemmafixare att installera ett FTX-system, rekommenderas det starkt att anlita en professionell för att säkerställa att systemet installeras korrekt och effektivt.

Är FTX-ventilation lämplig för alla bostäder?

FTX-ventilation är mest effektiv i tätt isolerade bostäder där det finns lite naturligt luftflöde. I äldre bostäder eller de som är mindre välisolerade kan andra ventilationssystem vara mer lämpliga.

Slutsats

FTX-ventilation erbjuder en rad fördelar jämfört med traditionella ventilationssystem. Inte bara kan det leda till betydande energibesparingar, men det förbättrar också inomhusluftkvaliteten och bidrar till att skapa en mer hållbar framtid. För de som är redo att göra en investering i sin bostads långsiktiga hälsa och komfort, är det ett smart val.

Läs mer på Energimyndigheten om Heat Recovery och FTX.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -