Valspecial 2022 – vad händer med Fastighetsskatten?

Valspecial 2022 – Frågor om fastighetsskatten, amorteringskravet och mycket mer

Valet 2022 närmar sig och med tanke på det rådande världsläget kan valfrågorna vara viktigare än någonsin. Hur blir det egentligen med energikostnaderna, ränteavdraget och amorteringskraven?

I villan och valet reder vi ut var partierna står i de frågor som rör oss villaägare!

Villaägare är en stor och attraktiv väljargrupp för landets politiker nu när valet närmar sig. Valfrågor som är stora och viktiga under alla valår, blir kanske än viktigare med tanke på världslägets utveckling.

Hur blir det med ROT & RUT, vilket parti har konkreta förslag för att bekämpa stigande elpriser och vem sticker ut mest i sina svar?

Vi har bett två olika experter, Jenny Madestam, docent i statsvetenskap samt Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi att analysera och kommentera partiernas svar.

Lycka till med ditt val!

fastighetsskatt

Som mobilanvändare så kan du bläddra bland våra frågor här nedan.

Hur blir det med fastighetsskatten?

Kristdemokraterna om fastighetsskatten

Kristdemokraterna var starkt pådrivande för att avskaffa den orättvisa och oförutsägbara fastighetsskatten på boende. Vi vill stoppa varje försök att återinföra den.

Centerpartiet om fastighetsskatten

Centerpartiet kommer inte att medverka till att fastighetsskatten återinförs.

Moderaterna om fastighetsskatten

Vi tycker att det är oroande att stora delar av såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet vill höja skatten för landets villaägare. Moderaterna kommer att motsätta sig alla försök att återinföra fastighetsskatten och förslag om förändringar av fastighetsavgiften som syftar till att öka skattebördan.

Vänsterpartiet om fastighetsskatten

Vi vill att en fastighetsskatt tas ut på 1,5 procent på den del av taxeringsvärdet som överstiger 5 miljoner kronor och 2,5 procent på den del av taxeringsvärdet som överstiger 7 miljoner kronor. Ingen ska dock betala mer än 4 procent av sin inkomst i avgift.

Sverigedemokraterna om fastighetsskatten

Vi vill behålla den kommunala avgiften med dagens tak. Vi vill inte att den statliga fastighetsskatten återinförs.

Miljöpartiet om fastighetsskatten

Miljöpartiet ser med oro på att klyftorna ökar snabbt i Sverige och en anledning till detta är att det varit väldigt fördelaktigt att äga, inte minst bostäder. Vi vill införa ett golv i fastighetsskatten och ett högre tak än idag.

Socialdemokraterna om fastighetsskatten

Vi har idag inga planer på att göra förändringar kring fastighetsskatten. Den nuvarande formen är inte perfekt men den är förutsägbar.

Liberalerna om fastighetsskatten

Vi säger starkt nej till en återinförd fastighetsskatt. Människors hus, ofta deras viktigaste sparanden, ska inte straffbeskattas.

Hur blir det med ränteavdrag och amorteringskraven?

amorteringskrav

Kristdemokraterna om ränteavdrag och amorteringskrav

Vi vill ta bort det förstärkta amorteringskravet. Kristdemokraterna vill principiellt se en avtrappning av ränteavdraget, men anser att en sådan reform i nuläget inte bör genomföras utifrån läget i ekonomin.

Centerpartiet om ränteavdrag och amorteringskrav

Vi vill förändra nivå och utformning av ränteavdragen, men det måste göras etappvis och i bred enighet. Amorteringskravet vill vi se över så att människor inte stängs ute från bostadsmarknaden.

Moderaterna om ränteavdrag och amorteringskrav

Moderaterna vill inte förändra ränteavdraget för bolån. Vi vill tillsätta en oberoende utredning för att utvärdera amorteringskraven och vid behov föreslå förändringar.

Vänsterpartiet om ränteavdrag och amorteringskrav

Ränteavdragen ger en skev omfördelning av skattemedel, och bör trappas ner. På grund av konjunkturen vill vi avvakta med start av detta.

Sverigedemokraterna om ränteavdrag och amorteringskrav

Vi vill påbörja en utfasning av ränteavdragen med 1 procentenhet per år under fem års tid, 2022–2026. Vi vill ta bort det andra skärpta amorteringskravet.

Miljöpartiet om ränteavdrag och amorteringskrav

Miljöpartiet vill trappa ned ränteavdraget, men eftersom det redan är en svår tid för svenska hushåll behöver en sådan reform genomföras när det ekonomiska läget är mer stabilt. Vi har inga förslag på att förändra amorteringskraven.

Socialdemokraterna om ränteavdrag och amorteringskrav

Vi har idag inga planer på att göra ändringar av ränteavdrag och amorteringskraven. Amorteringskraven har fungerat väl och bidragit till att öka hushållens motståndskraft.

Liberalerna om ränteavdrag och amorteringskrav

I ett läge där kostnadstrycket ökar är det inte tid att ändra ränteavdragen. Det skärpta amorteringskravet innebär att den breda medelklassen hindras från att äga sitt boende, och bör därför tas bort.

Vad händer med ROT och RUT?

rot och rut

Kristdemokraterna om ROT och RUT

Kristdemokraterna vill bredda RUT att gälla fler tjänster såsom hundpassning och gravvård.

Centerpartiet om ROT och RUT

Vill att fler tjänster ska ingå i RUT och införa ett särskilt äldre-RUT då de ofta använder denna typ av tjänster samtidigt som de har mindre ekonomiska marginaler. Vi vill även utveckla ROT-avdraget.

Moderaterna om ROT och RUT

Vi vill inte förändra ROT eller RUT.

Vänsterpartiet om ROT och RUT

Vi vill avskaffa RUT-avdraget och sänka taket på ROT-avdraget.

Sverigedemokraterna om ROT och RUT

Vi vill behålla ROT och RUT som är viktiga verktyg för bekämpning av svartarbete och ger en värdefull väg in i arbete och ROT stimulerar byggsektorn. Det bör också utredas hur ROT kan omfatta hyresrätter.

Miljöpartiet om ROT och RUT

Miljöpartiet vill införa mer inslag av hållbarhet i ROT och RUT. Tjänster som gynnar omställningen ska premieras och renoveringar som är resurseffektiva ska gynnas mer än de gör idag.

Socialdemokraterna om ROT och RUT

Vi har idag inga förslag på att ändra i ROT- och RUT. Vi vill dock fortsätta vårt arbete mot oseriösa aktörer för att se till att våra skattemedel inte går till att gynna fusk och fel.

Liberalerna om ROT och RUT

Arbeten som tidigare var svarta utförs nu vitt vilket ger utökad trygghet för arbetstagaren och ger fler jobb. Därför ska det gå att göra avdrag för fler hushållsnära tjänster och för större belopp.

Vad händer med bidraget för grön energi?

avdrag grön energi

Kristdemokraterna om bidraget för grön energi

Kristdemokraterna vill utöka reformen så att även hushåll som ersätter direktverkande el med en energieffektiv värmelösning, såsom fjärrvärme eller värmepump, får ta del av skattereduktionen för grön teknik.

Centerpartiet om bidraget för grön energi

Vi skapade och drev igenom det gröna avdraget som gjort succé! Nu vill vi att det vidgas till bland annat energieffektivisering och smarta hem. Det har vi avsatt pengar för i vår budget.

Moderaterna om bidraget för grön energi

Vi vill låta skattereduktion för grön teknik gälla som i dag.

Vänsterpartiet om bidraget för grön energi

Vi vill se riktade stöd till kommuner och regioner för 1 miljard kronor per år, och en grön statlig investeringsbank med minst 100 miljarder kronor i kapital för gröna investeringar till låg ränta.

Sverigedemokraterna om bidraget för grön energi

Vi har inget förslag om att idag ta bort det, men marknadsförutsättningarna behöver vara mer jämbördiga för olika energislag som deltar på elmarknaden och med ett fokus mot fossilfrihet.

Miljöpartiet om bidraget för grön energi

Svenska husägare är väldigt bra på att installera solceller och gröna energilösningar som värmepumpar. Det är något vi är glada över att ha bidragit till. Vi vill utöka den gröna skattereduktionen så att fler saker ska ingå och fler bostäder omfattas.

Socialdemokraterna om bidraget för grön energi

Det gröna skatteavdraget blir kvar för att kunna få fler att vara med i den gröna omställningen.

Liberalerna om bidraget för grön energi

Det har underlättat för många att bli helt egna producenter av grön, fossilfri el. Det är positivt, och har gett egenmakt till fler.

Vad har ni för inställning till bränsleskatten?

bränsleskatten

Kristdemokraterna om bränsleskatten

Som en konsekvens av vår budget hösten 2021 sänktes drivmedelsskatten permanent med 50 öre liter från maj 2022, och tillfälligt med ytterligare 1,30. Vi driver på regeringen för att helt ta bort energiskatten på bensin och diesel under tre månader.

Centerpartiet om bränsleskatten

Vi vill sänka drivmedelsskatterna, särskilt på förnybara bränslen, som idag beskattas som fossilt. Så kan vi sänka priset utan att offra klimatet. Vi behöver också producera mer förnybart i Sverige.

Moderaterna om bränsleskatten

Det är orimligt att människor tvingas säga upp sig för att det blivit för dyrt att pendla. Vi vill sänka reduktionsplikten så att det blir 5 kronor billigare per liter att tanka diesel.

Vänsterpartiet om bränsleskatten

Fossila bränslen ska fasas ut på ett rättvist sätt, främst genom att underlätta alternativ, men också genom stöd till de i glesbygd som är beroende av bil.

Sverigedemokraterna om bränsleskatten

Vi har fått igenom en sänkning av bränsleskatten. Detta är dock otillräckligt – reduktionsplikten måste också sänkas kraftigt för att kunna ha verksamhet och leva i hela Sverige.

Miljöpartiet om bränsleskatten

Bränsleskatterna har varit avgörande för att styra mot en mer effektiv användning av fossila bränslen. På samma sätt kommer de spela en viktig roll i att helt fasa ut dem. Samtidigt är det viktigt att inte skattehöjningarna kommer för fort. Hushållens ekonomi måste hänga med i omställningen!

Socialdemokraterna om bränsleskatten

Hela Sverige måste kunna leva. Vi har pausat BNP- indexeringen av drivmedelsskatterna för åren 2021–2022. Vi måste ställa om till en fossilfri fordonsflotta senast 2030.

Liberalerna om bränsleskatten

När världsmarknadspriser stiger i taket har det varit nödvändigt att genomföra tillfälliga åtgärder. Höga priser gör att miljöstyrningen är tillräcklig. Därmed uppmuntras fortsatt hållbara alternativ.

Hur blir det med friggebodar och attefallshus?

fastighetsskatten 1

Kristdemokraterna

KD tycker det är positivt när villaägare bygger på sina tomter och vi vill, bland annat, avskaffa anmälningsplikten för en mindre tillbyggnad och för attefallshus.

Centerpartiet

Centerpartiet vill utöka begränsningen på komplementbyggnader från dagens 30 m2 till 40 m2. Vi motsätter oss att attefallsåtgärder blir bygglovspliktiga som föreslagits.

Moderaterna

Vi vill inte försämra villkoren för byggande av friggebodar eller attefallshus. I fjol presenterade regeringen förslag som innebar att det åter skulle krävas bygglov för attefallshus – vi samlade en majoritet emot det i riksdagen.

Vänsterpartiet

Vi stöder inte de förslag till förändringar som lagts kring undantag för bygglov.

Sverigedemokraterna

Vi är starkt positiva till förenklade regler och processer för ökat byggande i hela Sverige, bygglovsbefriade lösningar ska gynnas och strandskyddet behöver reformeras.

Miljöpartiet

Miljöpartiet har inga förslag på att förändra regelverket för friggebodar och attefallshus.

Socialdemokraterna

Vi ser positivt på att skapa större flexibilitet vid byggandet av friggebodar och attefallshus.

Liberalerna

Friggebodarna och attefallshusen är frihetsreformer. Makten har tagits från byråkraterna och getts till individen. Vi vill fortsätta utveckla reformen, med möjlighet att inreda modulerna på fler sätt.

Hur ser ni på hushållens stegrande energikostnader?

Kristdemokraterna

Vintern var katastrofal för hushållen. Vi behöver säkra tillgången till ren el med mindre volatila priser, bl.a. genom sänkt skatt på el om priserna stiger. Vi arbetade också för att tillfälligt slopa skatten på el under vintern 2021–2022.

Centerpartiet

Vi kan inte fortsätta med extrema elfakturor. C har lagt förslag på stöd för effektivisering samt hur vi snabbt kan bygga ut produktion och överföring med sikte på fördubblad produktion till 2030.

Moderaterna

Det är allvarligt att människor tvingas ta lån, skruva ner värmen och sova med dubbla täcken på grund av elpriserna. Moderaterna vill satsa på ny kärnkraft för en stabil energiförsörjning, minskade utsläpp samt lägre och mer förutsägbara elpriser.

Vänsterpartiet

Det är dags att ta tillbaka kontrollen över energipolitiken och elmarknaden. Integreringen med EU och Putins påverkan driver upp priserna, då kan vi använda vår egen fossilfria produktion till rimliga priser.

Sverigedemokraterna

Det är ohållbart och beror i hög grad på att fungerande kärnkraft stängts ner. För stabilare elpriser behöver Sverige skapa ett tillåtande regelverk för planerbar elproduktion som kärnkraft.

Miljöpartiet

För att sänka hushållens elpriser vill Miljöpartiet satsa stort på billig elproduktion som går att bygga snabbt. Då är den havsbaserade vindkraften den bästa vägen framåt. Vidare vill vi fortsätta ge stöd för att kunna använda solenergi, något som har potentialen att sänka hushållens elpriser drastiskt på årsbasis.

Vi vill också gå fram med stora satsningar på energieffektivisering. För hushåll som använder el för uppvärmning, vill vi ge stöd för konvertering till fjärrvärme, bergvärme eller effektiv värmepump. Detta kommer spela stor roll!

Socialdemokraterna

Sverige ska ha billig och stabil el i hela landet. För att långsiktigt klara elförsörjningen och välfärden behövs gemensamma investeringar, inte ofinansierade skattesänkningar.

Liberalerna

Dagens skenande elpriser måste stoppas. Därför behövs det både satsas på kärnkraft och energiskatten sänkas permanent, på sikt halveras. Vi vill ha stabil, billig fossilfri el i Sverige.

Hur blir det med tomträtten – avgälder och friköp?

tomträtten

Enligt Boverket är innebär en tomträtt att ägaren till marken upplåter fastigheten under obestämd tid. För äldre tomträtter upplåtna mellan åren 1907 och 1953 gäller äldre tomträttsregler. Läs mer om tomträtten här.

Kristdemokraterna

KD vill exempelvis förändra avgäldssystemet genom att införa en fast avgäldsränta som gäller i hela landet och successiva uppräkningar av avgäldsunderlaget. Då försvinner olikheterna mellan kommuner och systemet blir mer förutsägbart för hushållen.

Centerpartiet

Det finns skäl att överväga hur man kan använda sig av tomträtter för att ge fler människor möjlighet att äga sin egen bostad. Dock är det viktigt att förutsättningarna är långsiktiga och stabila.

Moderaterna

Kommunerna försöker idag avhjälpa problemen genom att räkna upp avgälderna på en längre period och genom att låta tomträttshavare köpa loss marken till förmånligare pris men det är inte tillräckligt. En utredning bör tillsättas för att titta på hur problemen förenade med systemet kan motverkas i möjligaste mån.

Vänsterpartiet

Rätten för arrendatorer att friköpa den jord som de har brukat i generationer är en väsentlig samhällsfråga. Arrendatorerna ska kunna få den trygghet och rättssäkerhet som ägandet skulle ge.

Sverigedemokraterna

Takbelopp på hela avgiften eller på de höjningar som görs bör övervägas, likaså förändrad prissättning för friköp. Möjligheter att hyrköpa tomtmarken bör övervägas.

Miljöpartiet

Miljöpartiet har i dagsläget på nationell nivå inga förslag om att göra lagändringar gällande tomträtt. Detta är till största delen en markpolitisk fråga på kommunal nivå.

Socialdemokraterna

Vi har i nuläget inga förslag på att göra ändringar. När det kommer till friköp så är det i grunden kommunala beslut och inget vi för på nationell nivå.

Liberalerna

Tomträttssystemet skapar osäkerhet. Avgälderna behöver indexeras, så att de ökar lite i taget. Dagens enorma höjningar blir allt för tuffa. Vi vill att fler får möjlighet att köpa loss sin tomtmark.

Hur ser ni på dagens regler om fastighetsägares, ibland dubbla, tvångsanslutningar till kommunalt VA?

Kristdemokraterna

Om man redan har en fungerande avloppsanläggning som klarar miljökraven, då ska man inte behöva tvångsanslutas. Kommunen ska kunna påvisa att det är ett miljöproblem som de vill lösa genom anslutningen.

Centerpartiet

Istället för tvångsanslutningar till kommunalt VA vill Centerpartiet hellre se fler flexibla lösningar, särskilt för gamla anläggning i kust- och sjönära områden.

Moderaterna

Vi anser att äganderätten behöver stärkas. Vi föreslår att kommunerna ska vara tvungna att upprätta en långsiktig plan för vattenförsörjningen. Planen bör antas av kommunfullmäktige och dessförinnan lämnas för samråd och granskning för att öka det demokratiska inflytandet.

Därtill bör utredas hur fastighetsägare kan få möjlighet att överklaga beslut som kommunen fattat rörande vatten och avlopp. Enligt dagens lagstiftning måste också den enskildes system vara bättre än det som kommunen kan erbjuda för att fastighetsägaren ska undgå att behöva betala för en tvångsanslutning.

Vi anser att det bör räcka med att fastighetsägaren har ett likvärdigt system som det kommunen erbjuder för att fastighetsägaren inte ska behöva anslutas.

Vänsterpartiet

Det ska vara ett kommunalt ansvar för vatten och avlopp och att ta ut en avgift för detta. Som det är nu kan det bli höga avgifter på grund av hur reglerna är utformade, det bör ses över.

Sverigedemokraterna

Fastighetsägare som har ett enskilt avlopp som uppfyller gällande miljö- och hälsokrav ska inte behöva ansluta till ett kommunalt avlopp.

Miljöpartiet

Enskilda brunnar i Sverige behöver få god möjlighet att moderniseras och miljöanpassas. Vår utgångspunkt för moderniseringen av de enskilda avloppen är att det ska bli enklare att göra rätt, att både få en fungerande vatten- och avloppslösning och att uppfylla miljövillkoren.

Socialdemokraterna

Lagstiftningen är tydlig och bygger på självkostnadsprincipen. Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

Liberalerna

Vi ser inte tvångsanslutning, utan enskild prövning av varje fastighets VA, som en framkomlig väg. En enskild prövning av varje fastighets behov av att anslutas borde ligga till grund för koppling till VA.

Har ni någon plan för att minska antalet Villainbrott i Sverige?

villainbrott

Kristdemokraterna

Vi anser exempelvis att bostadsrån ska ge högre straff. Vi vill bygga ut tullen för att stärka gränsbevakningen då uppskattningsvis 50% av inbrotten görs av utländska stöldligor.

Centerpartiet

Vi vill satsa både på fler närvarande och synliga poliser i hela landet. Utöver det är det viktigt att stärka de brottsförebyggande insatserna så att färre hamnar i kriminalitet.

Moderaterna

Alla har rätt att kunna känna sig trygga i sitt eget hem. Ett rån i en bostad är en sådan allvarlig integritetskränkning att vi anser att den typen av rån alltid skall betraktas som grova. Det innebär fem års fängelse som minimistraff istället för ett år som gäller för rån av normalgraden.

Vänsterpartiet

Den integritetskränkning som stöld i en bostad innebär gör det till ett brott som kräver särskild hänsyn. Vi stöder införandet av ett nytt brott i lagstiftningen, samt att stöld och häleribrott som utövas systematiskt ska bedömas som grova brott.

Sverigedemokraterna

Resurserna till Kustbevakningen, gränspolisen och Tullverket samt myndighetsgemensamt arbete måste öka, Tullverket ges utökade befogenheter och straffskärpningar ske för denna typ av brott.

Miljöpartiet

Villainbrott är djupt integritetskränkande. Det behövs fler poliser som kan förebygga och utreda brotten. Vi vill även skärpa vissa straff, inkl. minimistraffet för rån och även begränsa mängdrabatten.

Socialdemokraterna

Vi vill ha 10 000 fler poliser till 2024 och är på god väg att nå det målet. Vi har dessutom skärpt ett 70-tal straff och gett polisen utökade befogenheter.

Liberalerna

Skärp reglerna så att den som grips för inbrott också ska häktas. Ge tullen större befogenhet att stoppa de internationella stöldligornas stöldgods vid gränsen. Öka antalet poliser i Sverige kraftigt.

Finns det någon plan för hur vi ska kunna skydda våra personuppgifter för söktjänster på nätet?

söktjänster

Kristdemokraterna

KD vill se över hur mycket personuppgifter som kan publiceras för att minska kriminellas möjlighet att samla information. Det behöver göras i en helhetsöversyn över vilka integritetsintrång som info på nätet utgör.

Centerpartiet

Förslaget på begränsningar i grundlagsskydd för vissa söktjänster som lagts fram anser vi vara bristfällig. Vi vill hitta en lösning som balanserar personlig integritet med tryck- och yttrandefrihet.

Moderaterna

Moderaterna stödjer åtgärder som syftar till att stärka enskilda personers integritet när det handlar om publicering av olika typer av integritetskänslig information på internet. Offentliggörande av sådana uppgifter kan göra att människor lider skada.

En lämplig avvägning måste alltid göras mellan yttrandefriheten och intresset av ett rimligt skydd för enskildas integritet. Moderaterna arbetar inte minst inom EU med dessa frågor där många integritetsfrågor beslutas.

Vad gäller söktjänster som offentliggör enskilda personers lagöverträdelser menar vi att finns skäl till en reglering på området.

Vänsterpartiet

Vi vill se ett (tydligt avgränsat) undantag från grundlagsskyddet när det gäller vissa söktjänster, så att känsliga personuppgifter ska kunna skyddas.

Sverigedemokraterna

Säkerställande av att personuppgifter inte missbrukas ska prioriteras av myndigheter. Vi vill se satsningar på säkrande av digital infrastruktur och åtgärder mot cyberbrottslighet och att GDPR efterlevs.

Sverigedemokraterna

Säkerställande av att personuppgifter inte missbrukas ska prioriteras av myndigheter. Vi vill se satsningar på säkrande av digital infrastruktur och åtgärder mot cyberbrottslighet och att GDPR efterlevs.

Socialdemokraterna

S-regeringen la ett förslag som innebar att grundlagsskyddet för söktjänster som offentliggör personuppgifter om lagöverträdelser skulle begränsas. Förslaget stoppades under våren av M,SD, KD och C.

Liberalerna

Det måste bli lättare för den enskilde att få överblick över hur personuppgifter används på nätet. Detta kräver lagändringar både i Sverige och EU.

- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -

Relaterade artiklar