- Annons -

Hur påverkas landets taxeringsvärden till 2018?

SCB har på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund tagit fram en prognos över förväntade taxeringsvärden för småhusägare år 2018, vilken för de flesta innebär kraftigt förhöjd fastighetsskatt, speciellt som många ägare då kommer att hamna över takbeloppet.

taxeringsvärden

Uppskattningen av taxeringsvärdesförändringen utgår från alla försålda småhusenheter under perioden 2015-08-01 – 2016-07-31.

När den statliga fastighetsskatten gjordes om till en kommunal fastighetsskatt, infördes ett takbelopp som flyttas upp i takt med inkomstbasbeloppet. Takbeloppet år 2016 ligger på 7 412 kronor, vilket motsvarar ett taxeringsvärde på 988 267 kronor. För taxeringsvärden mindre än eller lika med 988 000 kronor (efter avrundning) betalas en fastighetsskatt med 0,75 procent av taxeringsvärdet. För att beräkna gränsvärdet för 2018 har SCB använt sig av en prognos från Konjunkturinstitutet. Gränsvärdet beräknas då hamna på 7 950 kronor, vilket motsvarar ett taxeringsvärde på 1 060 000 kronor.

45% av Sveriges småhusägare ligger idag under taket i fastighetsskatten och kommer därmed drabbas av höjningen 2018, i snitt med 840 kronor om året.

Rapporten visar att nära 950 000 hushåll får, om prognosen om en ökning på 25% stämmer, sin fastighetsskatt höjd med så mycket som upp till ett par tusenlappar. Vindelns kommun är värst utsatt med en ökning av taxeringsvärdena på i snitt 49%. I 107 av landets kommuner stiger taxeringsvärdena med mer än 25%

Prognosen pekar på kraftigt höjda taxeringsvärden i hela landet. Ökningen av taxeringsvärdena är högst i Stockholms och Västerbottens län på 33 procent respektive 32 procent mellan 2015-2018. I denna prognos ligger bara Skåne och Blekinge län på en lägre nivå.

De kraftigt ökade taxeringsvärdena påverkar inte bara fastighetsskatten, den får även stora konsekvenser för de cirka 50 000 småhusägare som bor med tomträtt, det vill säga de som ”hyr” tomtmarken av kommunen.

Eftersom kommunerna använder tomträttens marktaxeringsvärde när de beräknar tomträttsavgälden (hyran) och friköpspriset så påverkas tomträttsfamiljens ekonomi när marktaxeringsvärdena stiger. Till skillnad från fastighetsavgiften finns det inget tak för tomträttsavgälderna.

Taket för fastighetsavgiften skyddar heller inte den som har en obebyggd tomt. För obebyggda tomter är fastighetsskatten fortfarande 1 procent av taxeringsvärdet.

Källa och läs rapporten på: villaagarna.se

 

- Annons -