Fråga:

Hej,

Jag bor i ett villakvarter och nu har min granne anlagt en öppen komposthög som angränsar till min tomt och drar till sig råttor bland annat. Får han ha det så utan att fråga mig och kan jag uppmana honom att ta bort den eller att använda en sluten komposttunna.

Med vänlig hälsning

Åke

kompost

 

Svar:

Mitt tips: upplys honom om rättsläget!

Hej Åke!

Kompostering är i grunden bra ur miljösynpunkt, men kan upplevas som mindre trevligt om den drar till sig råttor och ormar. Enligt jordabalkens regler ska var och en vid nyttjande av sin fasta egendom ta skälig hänsyn till sin omgivning. Tomten ska alltså alltid hållas i vårdat skick och skötas så att det inte uppstår någon betydande olägenhet för omgivningen. I miljöbalken avses med olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Det har till exempel i rättspraxis slagits fast att störningar, såsom lukt, från en rätt hanterad kompost oftast är ringa och inte utgör en betydande olägenhet. Vad som är det får alltid bedömas i det enskilda fallet. En välvårdad, sluten kompostbehållare som inte avger någon otrevlig lukt skulle kunna tillåtas även invid tomtgränsen. En stinkande, öppen komposthög som drar till sig flugor, råttor eller ormar skulle däremot kunna vara ett exempel på en sådan betydande olägenhet som inte bör tålas. Mitt tips är att kontakta grannen och informera honom/henne om rättsläget för att försöka hitta en lösning. Om det inte fungerar kan du vända dig till kommunens miljökontor, som är tillsynsmyndighet för den här typen av frågor. De kan till exempel förelägga din granne att installera en sluten kompostbehållare eller att flytta den.

Med vänliga hälsningar

Giedre