- Annons -

Fråga Villaliv- Skuggande träd?

Fråga:

På Kommunens mark, som gränsar till min, står ett stort träd. Det skuggar min tomt och varken gräsmattan eller häcken växer, och sly från trädet växer upp lite här och där. Gräsmattan består mest av mossa och ogräs. Tujahäcken växer inte och vissa plantor har dött. Jag har varit i kontakt med kommunen, men de tänker inte ta bort det.  Det borde vara deras ansvar, inte mitt, tycker jag.

Svar:

Av plan- och bygglagens bestämmelser följer att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer samt att risken för olycksfall begränsas. Huruvida skuggning från ett träd utgör betydande olägenhet får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse för prövningen är i vilken omfattning skuggning sker och hur det aktuella området ser ut i övrigt. Det bör dock noteras att prövningsinstanserna har varit förhållandevis restriktiva med att bedöma skuggning från olika typer av vegetation som betydande olägenhet. I ett avgörande från Mark- och miljööverdomstolen har skuggning från en tujahäck bedömts inte utgöra en betydande olägenhet för grannfastigheten i den meningen som avses i plan- och bygglagen. Vid bedömningen har beaktats att skuggningen endast hade omfattat några timmar per dag och att fastigheten var belägen i ett lummigt område där viss skuggning fick tålas. I ett annat avgörande från Regeringsrätten ansågs skuggning från 17 björkar, som var mellan 13-15 meter höga, förvisso utgöra en olägenhet, men inte en så pass betydande olägenhet att det motiverade ett ingripande. I ett ytterligare avgörande konstaterade Kammarrätten i Sundsvall att förekomsten av växtlighet i form av träddungar och buskage i området var påtaglig och utgjorde ett framträdande inslag i landskapsbilden. Med hänsyn härtill fick sådan växtlighet tolereras i förhållandevis stor utsträckning. Med hänsyn till ovanstående rättspraxis är det dock svårt att tänka sig att skuggning från ett enstaka träd skulle falla inom kategorin ”betydande olägenhet”, utan snarare är av det slag som man antagligen får tåla i ett bostadsområde.

Giedre Jirvell, VD på Mark- & Miljörättsbyrån AB

- Annons -