- Annons -

Valspecial 2018

Landets villaägare är en attraktiv målgrupp för politikerna nu när de ska övertyga oss att välja just deras valsedel. Valfrågorna är stora och viktiga för många hushåll, så skaffa dig en överblick med Villalivs valguide 2018!

valguide
Övre raden: Annie Lööf (C), Jan Björklund (L), Jonas Sjöstedt (V), Stefan Löfvén (S) Nedre raden: Ebba Busch Thoor (KD), Jimmy Åkesson (SD), Isabella Lövin & Gustav Fridolin (MP), Ulf Kristersson (M)
[emaillocker]Bostadsfrågorna är ett hett ämne i den politiska debatten och valet kan innebära viktiga förändringar för landets många tusen villaägare. Hur det blir med de omdiskuterade ränteavdragen berör mångas privatekonomi, liksom amorteringskrav och eventuell fastighetsskatt.
Effekterna i plånboken kan också påverka möjligheterna att renovera och de kanske kan få fler att besluta sig för att hyra ut en del av bostaden. Och vem vet, kanske kan nya regler för Friggebodar, Attefallshus och sjönära byggande väcka helt nya drömmar om att utveckla villalivet.

Vilka av dem och vilken betydelse just bostadsfrågorna har varierar förstås, men vi har valt ut åtta av dem och låtit partierna svara. Längre resonemang har vi kortat för att ge en enkel överblick.

Vi har också bett Jenny Madestam, statsvetare och politisk kommentator, att analysera och kommentera partiernas svar.

Lycka till med ditt val!

Frågeområden:

RÄNTEAVDRAGET, ROT & RUT, BYGGRÄTT, FASTIGHETSSKATTEN, AMORTERINGSKRAVET, SOLCELLSBIDRAG, ATTEFALLSHUS, UTHYRNING

1. Slipper vi fastighetsskatt?2. Kommer ränteavdraget att vara oförändrat? 3. Hur blir det med amorteringskraven?4. Vad händer med rot- och rut?5. Får bidraget till solceller vara kvar?6. Får vi bygga vid sjöar?7. Vill ni se nya regler för byggande som t ex Friggebodar / Attefallshus?8. Blir det billigare att hyra ut?

KD: Ja

C: Ja

M: Moderaterna har inga förslag om att ändra fastighetsskatten.

V: Nej
Citat:”Allt fler ekonomer och expertorgan är överens om att vi behöver en fastighetsskatt. Vi vill införa en fastighetsskatt på höga taxeringsvärden.” / Vänsterpartiet

SD: Sverigedemokraterna har ingen avsikt att ändra dagens system för fastighetsskatten

MP: Miljöpartiet har för dagen inga förslag om att slopa fastighetsskatten, men är positiva till förändringar som främjar rörlighet på bostadsmarknaden och därför är det exempelvis bra att regeringen förbättrat möjligheterna att göra uppskov på reavinstbeskattningen.

S: Vi har inga planer på att ändra i dagens fastighetsskatt.

L: Ja

KD: Vi vill se avtrappade ränteavdrag för lån och att detta växlas mot sänkt skatt på arbete.

C: Ränteavdragen behöver ses över.

M: Hur höga nivåerna ska vara kan alltid diskuteras, men att det finns avdragsmöjligheter för räntor är rimligt.

V: Nej, vi vill trappa ned ränteavdraget med 1-2 procentenheter per år under 5 år och införa ett tak på hur mycket man får dra av.

SD: Citat: ”Sänkningen i ränteavdraget ska kompenseras av sänkta inkomstskatter.” / Sverigedemokraterna

MP: Miljöpartiet vill över tid trappa ner ränteavdraget.

S: Om vi ska genomföra skattereformer på bostadsområdet nästa mandatperiod kräver de ett brett stöd i riksdagen för att skattereglerna ska vara hållbara över tid.

L: För att dämpa hushållens mycket höga belåningsgrad vill vi under en tioårsperiod långsamt trappa ned ränteavdragen från 30 till 20 procent.

KD: Citat: ”Vi säger nej till det förstärkta amorteringskravet.” / Kristdemokraterna

C: De skärpta amorteringskraven har vi kritiserat, och vi står fast vid den kritiken.

M: Vi utesluter inte åtgärder för att hantera hushållens skuldsättning.

V: Givet att ränteavdragen trappas av vill Vänsterpartiet slopa det skärpta amorteringskravet och lätta på amorteringskravet.

SD: Sverigedemokraterna motsätter sig det andra (förstärkta) amorteringskravet.

MP: Miljöpartiet anser att det är viktigt att hushållens skuldsättning minskar.

S: Så länge Finansinspektionen bedömer att de ska ligga kvar ser vi ingen anledning att i nuläget dra några andra slutsatser.

L: Vi vill avskaffa det skärpta amorteringskravet.

KD: Vi vill tredubbla taket i RUT till 75 000 kr per person samt vidga RUT.

C: Vi vill tredubbla taket i RUT-avdraget och inkludera fler tjänster.

M: Vi vill tredubbla det nuvarande taket och bredda RUT-avdraget till att inkludera flera nya tjänster.

V: Vi vill halvera taket i ROT och på sikt avskaffa ROT- och RUT-avdraget helt.

SD: Vi vill utvidga RUT-avdraget till ett omfattande hemavdrag som innefattar alla tjänster i / i angränsning till hemmet.

MP: Citat: ”ROT-avdraget behöver reformeras, det är inte rimligt att skattemedel används för att subventionera att personer river ut fullt fungerande kök.” / Miljöpartiet

S: Vi har inga aktuella ändringsförslag.

L: Vi vill tredubbla taket i RUT-avdraget till 75 000 kronor per person och år, samt vidga RUT till att också omfatta flyttjänster, tvättjänster och trygghetstjänster. Dessutom bör möjligheten att bredda RUT-avdraget ytterligare för personer över 70 år ses över.

KD: Vi ser att vissa riktade subventioner kan vara nödvändiga under en begränsad tid för att nå målen om en förnybar elproduktion år 2040.

C: Vi vill styra om till ett grönt avdrag som ersätter dagens riktade miljöstöd och sänker skatten på bland annat solceller.

M: Nej.

V: Ja.

SD: Stödet till solceller uppgår till 1 miljard vilket SD föreslår ska avskaffas.

MP: Ja, och Miljöpartiet vill satsa mer för att stimulera omställningen till det fossilfria samhället.

S: Stödet till solceller är ett viktigt steg i arbetet mot ett fossilfritt Sverige vi anser att det är stödet behövs. På längre sikt, när marknaden är mogen, vill vi fasa ut stödet i likhet med det tidigare stödet till vindkraft.

L: Citat:”Vi vill hellre driva på klimatomställningen genom att förändra skatteregler.” / Liberalerna

KD: Ja

C: Vi vill avskaffa strandskyddet i sin nuvarande form och låta kommunerna peka ut skyddsvärda områden.

M: Vi vill reformera strandskyddet i grunden för att det ska bli enklare att bygga nära vatten.

V: Vi vill inte göra några förändringar avseende de regler som idag gäller för strandskyddet.

SD: Ja. Vi vill att strandskyddet förändras så att kommunernas makt stärks och att länsstyrelsernas möjlighet att överpröva kommunala bygglov i strandskyddslägen begränsas.

MP: Den möjligheten finns redan idag där det är lämpligt, dels genom LIS och strandskyddsdispens.

S: Citat: ”Vi vill se över strandskyddet. Dagens strandskyddsregler är inte anpassade till våra landsändars olika behov.” / Socialdemokraterna

L: Ja

KD: Det behövs en större frihetsreform som både friggeboden och attefallshuset har banat vägen för.

C: Man ska ha möjlighet att bygga mer utan bygglov, inte minst på landsbygden.

M: Citat: ”Moderaterna vill att den tillåtna ytan för Attefallshus ökas till 32 kvm.” / Moderaterna

V: Vårt huvudfokus på det bostadspolitiska området är att bygga bort bostadsbristen genom att öka byggandet av hyresrätter.

SD: Vi vill införa ett ROT-avdrag riktat i synnerhet mot kulturhistoriska byggmiljöer, medborgardialogen ska stärkas för att påverka boendemiljöns utformning samt arkitektonisk design och konst i det offentliga rummet.

MP: Nej.

S: Boverket har fått i uppdrag av den s-ledda regeringen att se över de bygglovsbefriade byggnaderna, bland annat för att göra dem mer flexibla.

L: Ja, vi vill fortsätta förenkla byggreglerna för att underlätta små lägenheter med enklare utrustning. Vi vill också att fler smärre åtgärder ska vara bygglovsbefriade.

[/emaillocker]

KD: Det finns anledning att göra andrahandsuthyrningen mer flexibel och att höja eller avskaffa schablonavdraget för andrahandsuthyrning.

C: Citat: ”Ja, vi vill höja det skattefria beloppet.” / Centerpartiet

M: Ja. Moderaterna vill verka för skattefri uthyrning av del av bostad upp till en viss yta och höjt schablonavdrag.

V: Nej, vi har inga sådana förslag.

SD: Vi anser att nuvarande skatteregler gynnar uthyrning och avser inte att förändra dessa.

MP: Genom regeringens investeringsstöd har det möjliggjorts byggnation av lägenheter med lägre hyror.

S: Om det är avdraget för andrahandsuthyrning som avses med frågan så är inga förändringar planerade. Möjligen bör det ses över utifrån att illojal konkurrens kan uppstå relativt kommersiella uthyrare av stugor i t.ex. fjällen.

L: Ja

Analysen…

valguide
Jenny Madestam, statsvetare och politisk kommentator

Villaägarna är en attraktiv målgrupp för partierna eftersom de är resursstarka och en grupp som hörs, förklarar Jenny Madestam som är statsvetare och ofta kommenterar politiska frågor i TV och tidningar.
–Vi minns hur viktiga villaägarna blev i valet 2006, när KD lanserade förslaget om slopad fastighetsskatt. Det gynnade KD, och Alliansen.

Hittar man en fråga som berör en stor väljargrupp och med en tydlig reform som går att genomföra, kan man komma långt i ett val.
Fastighetsskatten är en fråga som kom att få stor betydelse i valet 2006, berättar Jenny Madestam om året då Alliansen slog igenom och det blev regeringsskifte.
Det är däremot svårt att peka ut en enskild fråga som är ”het” bland just villaägare i årets val menar hon, men olika skatte- och penningpolitiska frågor är så klart centrala för villaägarna.

“Stora beslut kräver brett stöd.”

–Exempelvis amorteringskrav, ränteavdrag, förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Även frågor om högre straff för inbrott är något som berör villaägare påtagligt.
Ett par ekonomiska frågor där partierna skiljer sig tydligt åt är amorteringskrav och ränteavdrag, förklarar Jenny Madestam.
–Alla partier utom S och M är för slopade ränteavdrag. Allianspartierna vill även riva upp de hårdare amorteringskrav som nuvarande regering infört. Detta berör potentiella villaägare eller de som redan köpt villa, med lån.
Men, hur rösterna fördelar sig i valet i september bör ändå inte bli alltför dramatisk för villaägare tror Jenny Madestam.
–En större skattereform som till exempel omfattar återinförd fastighets-skatt är något som behöver ske i en bred överenskommelse, säger hon.
Och breda överenskommelser, som Jenny Madestam nämner, kan vara kluriga att få till, även om vi har en tradition av att lyckas ganska bra i Sverige.
Hur det blir efter detta val med bland annat fastighetsskatt och räntebidrag återstår att se.

TEXT JOHAN WANGSTRÖM [email protected] ILLUSTRATION ISTOCKPHOTO

- Annons -