- Annons -

Uppvärmning hemma

Hur står det till med uppvärmningen där hemma? Är den effektiv? Antagligen finns det saker som går att förbättra och kanske är du i ett läge där det till och med är aktuellt att byta uppvärmningsmetod eller installera en helt ny. Villalivet ger dig basfakta och relevanta jämförelser och frågar dessutom en värmeexpert vad det är man verkligen behöver tänka på.

På våra breddgrader är uppvärmning en av de stora utgiftsposterna för alla villaägare. Det är inga små pengar det handlar om och dessutom finns det en tydlig koppling till miljö och hållbarhet som blir allt viktigare, både för konsumenter och producenter.

Det finns därför många goda skäl till att försöka sätta sig in i hur allting fungerar och vilken uppvärmningsmetod som passar just din villa bäst. Faktorerna i ekvationen är många, allt är inte helt entydigt och alla villor har inte heller möjlighet att installera vilket system som helst.

Vad ska man välja?

Handlar det om att byta ut eller uppgradera ett äldre värmesystem eller om en nyinstallation? Det är en av sakerna som påverkar valet. I övrigt handlar det om hur huset är byggt, vilka möjligheter som finns i ert område, självklart ekonomin men också bekvämlighetsnivån.

Läs också: Så väljer du rätt värme för huset

Finns det fjärrvärme i området är det ofta ett intressant alternativ, olika slags värmepumpar har länge varit på uppgång medan gamla metoder som ved- eller pelletseldning stadigt blir allt mer effektiva och miljövänliga. Kunskap bäddar för ett bra val!

FJÄRRVÄRME

Finns utbyggt och tillgängligt i många tätorter. Varmt vatten produceras centralt i ett stort värmeverk och leds sedan ut i ett rörsystem till konsumenterna för uppvärmning i radiatorer och till tappvarmvatten. Mest effektivt för flerbostadshus.

+ Storskalig produktion ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

+ Kräver inga stora installationer för konsumenten, ofta en ganska liten   värmeväxlare.

+ Trygg och säker leverans.

Om villan tidigare är anpassad för olje- eller vedpanna och är byggd för självdragsventilation kan byte till fjärrvärme innebära bekymmer med ventilationen.

Ofta ingen konkurrenssituation på leverantörssidan.

VÄRMEPUMP

Värmepumpar utnyttjar temperaturskillnader mellan två medier. Flera typer av pumpar finns som tar tillvara energi i mark, sjövatten, berggrund eller luft. Gemensamt för alla är att de kräver ett visst energitillskott för att fungera.

Luftvärmepump

Utnyttjar energin i utomhusluften som dras in med en fläkt placerad utanför byggnaden. Enkel installation, har varit en populär lösning länge, är dock inte lika energieffektiv som andra värmepumpar.

Markvärmepump

En bergvärmepump kräver ett djupt borrhål för att komma åt varmare jord- och berglager, djupet varierar med platsen. Samma pump kan också hämta energi från nedgrävda slingor i trädgården eller från sjö- eller grundvatten. Hög investeringskostnad men störst energivinst.

Frånluftvärmepump

Utnyttjar energin i den varma frånluften från husets ventilation. Kräver installation av ventilationskanaler.

Luft-luftvärmepump

Utnyttjar energin i uteluften till att värma inomhusluften. Installeras ofta som komplement till andra värmekällor då monteringen är enkel och kostnaden relativt låg. Kan ofta även leverera kyld luft sommartid.

+ Ofta ganska låga driftkostnader.

+ Självgående, kräver ingen passning.

+ Kräver jämförelsevis lite fysiskt utrymme i villan.

+ Går att kombinera med solenergi.

+ Ren värmekälla – genererar ingen smuts eller sot.

Hus med självdrag kan behöva  förbättra ventilationen.

Underhåll och reparationer kräver, vid behov, specialutbildad personal.

VED OCH PELLETS

En förfining av människans äldsta uppvärmningsmetod – öppen eld. Har man tillgång till ved är en vedpanna ofta ekonomiskt fördelaktig som uppvärmningsmetod. Pellets innebär en mer självgående hantering jämfört med ved som kräver kontinuerlig passning. Både ved och pellets räknas som biobränslen och pannorna går att kombinera med solenergi. Äldre tekniker som förr gav höga utsläpp är idag betydligt förbättrade.

+ Låg energikostnad.

+ Hög verkningsgrad vid korrekt installation.

+ Fungerar i vissa fall även vid strömavbrott.

Kräver fysisk arbetsinsats vid hanteringen av bränslet.

SOLENERGI

Utvecklingen går snabbt på solenergiområdet med ständigt förbättrad prestanda och sjunkande priser. Elproducerande solceller kan t.ex. driva en värmepump och idag är det för det mesta ekonomiskt lönsamt att installera solceller på en villa.

Solfångare producerar varmvatten. Installationsbidrag för grön teknik finns att söka.

+ Förnyelsebar och miljövänlig energikälla.

+ Minskar den rörliga energikostnaden.

Vinterhalvåret ger på våra breddgrader sämre produktion.

Fortfarande ganska höga installationskostnader.

Krävs ett bra elavtal för att kunna sälja sommarens överskottsel (när förbrukningen vanligtvis är låg) för att få bättre lönsamhet.

ELVÄRME

Den länge dominerande uppvärmningsmetoden i svenska villor. Förekommer dels som elpanna där vatten värms upp och leds ut i radiatorer och dels som direktverkande elradiator.

+ Låg investeringskostnad.

+ Vattenburet system med elpanna kan ganska enkelt konverteras till någon form av mer effektiv värmepump.

+ Smidig lösning för t.ex. fritidshus.

Jämförelsevis hög driftskostnad.

GAS

Naturgas eller biogas är på vissa orter ett intressant alternativ som värmekälla, då via en gaspanna. I Sverige finns etablerade distributionsnät för så kallad stadsgas i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Landskrona.

+ Hög verkningsgrad.

+ Låg arbetsinsats.

+ Relativt låg förbrukningskostnad.

Inte tillgängligt i hela landet.

Fossilt bränsle ger utsläpp av växthusgaser (gäller ej biogas).

Mer än värmekällan påverkar din energiräkning

Ett effektivt och ändamålsenligt uppvärmningssystem är såklart viktigt om man vill ha koll på energiförbrukningen i sin villa och bryr sig om hur jordens resurser används. Men uppvärmning av en villa handlar inte bara om att tillföra energi, lika viktigt kan det vara att se till att energin stannar kvar i huset.

Framförallt i samband med byte av värmesystem är det därför en god idé att se över husets klimatskal, det vill säga alla punkter där varm inomhusluft kan slinka ut.

Ventilationen är en viktig del som, dåligt kalibrerad, kan släppa ut onödig värme. Se också över hur pass täta dörr-ar, fönster, väggar och tak är och hur isoleringen ser ut. Har du äldre, dragiga fönster i villan blir ett dyrt byte av värmesystem knappast en god affär. Därför: börja med en genomgång av huset och åtgärda svaga punkter innan turen kommer till ett bra uppvärmningssystem.

TEXT: MARTIN BORG   Bilder: Istock photo

- Annons -