- Annons -

Fråga:

Hur höga får träd bli?

Vad gäller för regler, lagar allmänt om hur höga träd får bli? Idag så har träd vuxit upp på kommunens mark och blivit jättehöga så det har resulterat i att vi inte har någon kvällssol på vår baksida/altansida. Jag har ringt och bett dem ta ner träden och det ville de inte, då bad jag om att de skulle kunna klippa träden och ta ner en del av kronan men det ville de inte alls. Så nu är min fråga hur går man vidare i detta fall? Vore tacksam för all hjälp jag kan få!!

Mvh Therese Bergström

träd

Svar:

Skuggande träd kan vara olägenhet

Hej Therese!

Enligt gällande lagstiftning ska tomter hållas i vårdat skick och skötas så att det inte uppkommer någon betydande olägenhet för omgivningen. Till exempel får inte vegetation tillåtas växa så högt att den i oacceptabel grad skuggar grannfastigheten. Skuggning är dessvärre ett ganska vanligt förekommande problem i tätbebyggda villaområden, och huruvida det utgör en betydande olägenhet i det enskilda fallet får avgöras utifrån områdets karaktär och förhållandena på orten. Ett skuggande träd kan exempelvis ses som en betydande olägenhet i ett område med enstaka träd, till skillnad från ett mer lummigt område, där viss skuggning får tålas. Vidare kan en relativt konstant skuggning under större delen av dagen betraktas som en större olägenhet jämfört med skuggning som sker under några timmar på kvällen.

Med hänsyn till att du hittills inte har fått gehör för dina synpunkter, skulle jag rekommendera dig att skriftligen vända dig till kommunens miljökontor, som i sin egenskap av tillsynsmyndighet är skyldig att bemöta anmälningar om klagomål. Ett kommunalt beslut av detta slag kan senare överklagas till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och slutligen mark- och miljööverdomstolen.

Med vänliga hälsningar

Giedre Jirwell VD på Mark-& Miljörättsbyrån AB

- Annons -