- Annons -

[emaillocker]Behöver jag bygglov för att installera en braskamin? Svaret beror på vilken kommun du bor i. Oftast räcker det med en så kallad bygganmälan. Har du inte redan en befintlig skorsten, kommer däremot bygglov behövas. Läs mer om det här!

Det är brandrisken och utsläppen av rök som gör att det finns en del regler kring hur en installation av en braskamin ska gå till. Först och främst ska man skilja på installation av en helt ny braskamin och en redan befintlig. Kanske vill du bara byta ut din gamla mot en ny, som släpper ut mindre farlig rök? Olika regler gäller för olika situationer, och här reder vi ut vad som gäller![/emaillocker]

Regler för installation av ny braskamin

Det är framför allt utsläppen av rök som har gjort att reglerna för installation har ändrats de senaste året. Bland annat är det viktigt att den braskamin du ska installera är certifierad enligt de nya EU-direktiven. Om du vill installera en helt ny eldstad eller braskamin med skorsten behöver du först få ett så kallat startbesked från din kommun. Det bästa är att höra av sig till din kommuns byggnadsnämnd eller stadsbyggnadskontor, så kan de hjälpa dig med att reda ut vad som gäller för just din kommun.

Bygganmälan

I de allra flesta kommuner behövs en bygganmälan för installation av braskamin. I din anmälan ska en ritning finnas med där du från början har planerat ut var kaminen och skorstenen ska vara placerade.

Byggnadsnämnden får lov att ta ut en avgift för anmälan och bygglov. När en bygganmälan skickas in, krävs det i de flesta fall att en prestandadeklaration skickas med. Detta är en deklaration för att visa att kaminen uppfyller vissa angivna egenskaper, något som krävs för att kaminen ska få CE-märkas.

Säkerhet och besiktning av braskamin

Det är ditt ansvar att se till att Boverkets byggregler för installation och eldning följs. Väljer du att installera din braskamin efter försäljarens anvisningar måste du kunna redovisa i detalj hur du har gjort. Vill du göra det enklare för dig låter du en fackman göra installationen. Sedan är det viktigt att en besiktningsman kontrollerar att det är korrekt utfört.

Startbesked

Beslutet om tillåtelse av installation kommer hem till dig i form av ett så kallat startbesked. Av detta framgår vad som krävs för att du även ska få ett slutbesked. Oftast räcker det att skicka in ett godkänt besiktningsprotokoll från en skorstensfejarmästare, tillsammans med ansökan om ett slutbesked. Du har själv ansvar för att få anläggningen godkänd samt för att skicka in intyget.

…och slutbesked

För alla åtgärder som kräver startbesked krävs också ett slutbesked. För detta krävs att byggherren kan bevisa att kontrollplanen, startbeskedet och/eller beslut om eventuella kompletteringar är uppfyllda. Skulle dessa krav inte uppfyllas kan byggnadsnämnden utfärda ett så kallat interimistiskt slutbesked, i avvaktan på slutgiltigt besked.

Byggherren får inte lov att agera innan det att Byggnadsnämnden har fattat sitt slutgiltiga beslut. Byggnadsnämnden kan dock bevilja byggherren att ta hela, eller delar av, byggnadsverket i bruk innan dess att slutbesked är utfärdat.

  • När du väl har fått ditt bygglov måste du börja bygget/installationen inom 2 år. Det hela ska vara färdigställt inom 5 år.

Installation av ny braskamin

Braskaminen måste placeras på ett visst avstånd från brännbart material. Detsamma gäller för din skorstenslösning. Ta gärna hjälp av din återförsäljare som bör kunna allt om vilka mått och säkerhetsregler som gäller. Är du osäker bör du anlita en montör som kan komma hem till dig och göra en bedömning på plats.

Oavsett om du tar hjälp av en montör eller installerar kaminen på egen hand, är det du själv som är ytterst ansvarig för att alla lagar och regler följs. Detta gäller såväl installation som eldning. Brandsäkerheten är det mest väsentliga när det handlar om braskaminer, vedspisar, kakelugnar och murade spisar. Finns det en vedspis i köket får du till exempel inte sätta in en köksfläkt direkt över vedspisen, då det finns risk för att glöd sugs in i ventilationssystemet.

  • Byter du ut en redan befintlig braskamin behöver du normalt ingen bygganmälan, så länge du använder samma skorsten.

Regler för ändring av befintlig braskamin

För ändring av redan befintlig byggnad, exempelvis byte eller nyinstallation av braskamin, är det reglerna för ändring av byggnad som gäller. Dessa regler är i viss mån flexibla, vilket innebär att de är anpassningsbara beroende på byggnadens förutsättningar. Här är det också Byggnadsnämnden i respektive kommun som utövar tillsyn och handlägger dessa ärenden.

De nya kraven gäller för installation av kaminer och vedspisar som installeras i samband med nybygge. Det är tillåtet att sätta in en gammal kamin eller vedspis, så länge de uppfyller alla säkerhetskrav. Önskar du renovera en befintlig kamin alternativt vedspis, är det begränsade ändringar som gäller. Detta avser även eldstäder som varit tagna ur bruk en längre tid. Kraven anses sammanfalla med de underhållskrav som gäller för tekniskt bevarande.

  • Det som är viktigt att veta är att braskaminens egenskaper inte får försämras. Undantag finns för renoveringar som syftar till att återställa kulturhistoriska värden.

Lycka till med planeringen!

- Annons -