Boverkets nya regler för vedeldning skapar debatt

Nya regler leder till debatt

Boverkets nya regler för utsläpp från vedeldning har lett till uppror och Vedspisupproret på sociala medier har redan fått över 14 400 följare, ett uppror som driver en omfattande mailkampanj mot kommunerna.

Grunden till upproret och oron är de nya stränga och skärpta miljökraven från Boverket för vedeldade pannor och spisar, som träder i kraft från och med den 1:a juli 2018. Kraven för att elda med ved och pellets stärks alltså i juli och där är oro i hushållen med värmekällan. Reglerna ändras i syfte för att minska utsläppen av rökgaser vid eldning av ved och pellets. Boverket skriver också om att de hushåll som redan har till exempel en vedspis eller kamin i byggnaden inte berörs av ändringarna.

Boverket säger följande till SVT:

– Det verkar som att många har missuppfattat de här reglerna. Folk har varit väldigt bestörta och trott att vi ska förbjuda vedeldning men så är inte alls fallet. De nya reglerna gäller främst nybyggen och införs av hälsoskäl,  säger Lena Hagert Pilenås på Boverket till SVT. – https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/nya-regler-for-vedspisar-uppror

Reglerna skärps för att möta kraven i EU:s ekodesignreglering, som börjar gälla år 2020 för fastbränslepannor och år 2022 för rumsvärmare.

Contura förklarar följande angående vedeldning och sina produkter

Conturas kaminer klarar redan idag de strängare kraven, med en “Ecodesign ready”-kamin från Contura är man på den säkra sidan. Energimärkningen ingår också i EU:s ramverk för att minska energiprodukters miljöpåverkan. De vedeldade produkter har energiklass A och A+ vilket ger en braskamin med hög verkningsgrad och låg driftkostnad.

Kortfattat är detta bestämt

  1. Det är ingen som förbjuds att använda sin befintliga kamin/spis, ni påverkas inte av de nya reglerna.
  2. Det finns ett förslag som ska gälla i framtiden angående byte av kamin, men detta är inget som gäller nu. Det vill säga – vill du byta kamin, så gäller inte de nya reglerna.Vid nyinstallation av en kamin/spis gäller de nya reglerna, som kommit till för att minska utsläppen av skadliga ämnen till luften.
  3. Uppför du en ny byggnad och inför en nyinstallation av en kamin/spis – då gäller de nya reglerna.
  4. De pannor som berörs av de nya reglerna är: Fastbränsleeldade pannor, braskaminer, pelletseldade kaminer, insatser, köksspisar och kökspannor.

nya regler 1

Ett par urdrag från Boverket

Vad gäller när jag ska bygga nytt hus?

De nya kraven gäller när man uppför nya byggnader. De gäller alltså för sådana kaminer och pannor som installeras i samband med att man bygger helt nya hus.

Vad gäller när jag ska nyinstallera en kamin eller panna i ett befintligt hus?

Vid nyinstallation av kaminer eller pannor som eldas med pellets eller ved i en befintlig byggnad är reglerna flexibla och det finns möjlighet till anpassning av kraven. Hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden, byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning.

Därför måste kraven alltid fastställas utifrån den enskilda byggnaden och den aktuella åtgärden. Det är kommunen som ska göra den bedömningen så kontakta dem för att få veta vad som gäller i just ditt fall.

Vad gäller när jag behöver göra en ändring eller byta min kamin eller panna?

När man gör mindre ändringar eller byter ut en kamin eller panna mot en annan likvärdig är reglerna också flexibla och det finns vanligtvis skäl att anpassa kraven. Kontakta din kommun med frågor om vad som gäller när du ska byta ut din kamin eller panna.

Påverkas redan installerade kaminer och pannor som eldas med pellets och ved?

Om du redan har en panna eller kamin berörs du inte av de ändrade reglerna utan kan fortsätta använda denna som du tidigare har gjort.

Kan jag laga mat på en vedspis vid strömavbrott?

Ja, du kan fortsätta använda din vedspis som tidigare.
Du kan också installera en ny om denna uppfyller kraven. Det finns nytillverkade vedspisar som inte behöver el för att fungera.

Vad gäller för äldre byggnader?

När man installerar en kamin eller en panna i ett äldre hus finns det ofta skäl att anpassa kraven med hänsyn till byggnadens förutsättningar. Det finns särskilt starka skäl när det handlar om byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla.

Hänsyn ska tas till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Det är den enskilda byggnaden och den aktuella åtgärden som avgör hur kraven kan anpassas. Kontakta din kommun om du vill veta vad som gäller i just ditt fall.

Hur vet jag om min nyinköpta kamin eller vedspis uppfyller kraven?

När du köper en nyproducerad kamin eller vedspis ska den vara CE-märkt och en prestandadeklaration ska finnas. I prestandadeklarationen finns information om produktens egenskaper som Boverkets byggregler ställer krav på, det vill säga koloxidutsläpp och verkningsgrad. Det är tillverkaren som tar fram prestandadeklarationen. Du kan jämföra värdena i prestandadeklarationen med de högsta tillåtna värden för utsläpp av koloxid och nivåer för lägsta tillåtna verkningsgrad som finns i tabell 6:7412 i Boverkets byggregler.

Finns nytillverkade vedspisar som klarar de nya kraven?

Det finns vedspisar som klarar kraven att köpa på marknaden.

Varför ändras kraven?

Ändringarna i Boverkets byggregler är ett steg mot införandet av kraven i EU:s ekodesignreglering som kommer att börja gälla inom de närmaste åren.

Syftet med de nya reglerna är att minska utsläppen från vedeldning genom att underlätta eldning som gynnar miljö och hälsa. Utsläppen från vedeldningen beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid, enligt Naturvårdsverket.

Vad gäller för öppna spisar och kakelugnar?

Ändringarna gäller inte för öppna spisar eftersom de är en del av byggnaden och det inte finns någon mätmetod för utsläppen. Kakelugnar berörs inte heller på grund av att de har acceptabla utsläppsnivåer och av kulturhistoriska skäl.

Varför är det viktigt att tänka på hur man eldar?

Koloxid är en gas som bildas vid ofullständig förbränning av kol och kolföreningar. Det kan vara skadligt att andas in för stora mängder av gasen och det kan leda till förgiftning. Sättet man eldar på har stor påverkan på utsläppen. Genom att använda en bra kamin eller vedspis blir det enklare att elda med mindre utsläpp. En effektivare kamin eller panna ger mer värme och mindre utsläpp.

Hur har Boverket arbetat fram de nya reglerna?

Boverket har utgått från EU:s ekodesignkrav som börjar tillämpas från år 2020 och 2022, då ställer EU krav att vedpannor och rumsvärmare ska ge mindre utsläpp. Boverket har i en rapport undersökt möjligheterna att införa kravnivåerna tidigare i Sverige. Utifrån slutsatserna i den rapporten har Boverket tagit fram regeländringarna enligt fastställd arbetsmodell där Boverket bland annat tagit in externa synpunkter.

Frågor ställer du till din kommun alternativt handlare.

All information om de nya reglerna går att hitta hos Boverket: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/nya-regler-for-utslapp-fran-vedeldning/

Boverkets Konsekvensutredning BBR 25:

https://www.boverket.se/contentassets/c3d64e242eb1442b9a2b955b3fd1fe84/konsekvensutredning-bbr–25.pdf